afrikaexperten.dk

Rejsebetingelser

Vores rejsebetingelser

Rejseudbyder
Afrika Experten, Jørgen Jensens Vej 22, 4700 Næstved, Cvr.: 42717924, Medlem af Rejsegarantifonden nr. 3401

Bestilling/Afbestilling/Betaling
Ved bestilling af en rejse hos Afrika Experten ApS er rejsen bindende.

Bestilling af rejse kan ske ved personlig henvendelse på telefon 25 39 24 47 eller mail til
info@afrikaexperten.dk.
Det er vigtigt, at samtlige navne på rejsens deltagere oplyses korrekt og som anført i passet.
Aftalen er først bindende, når depositum er rettidigt modtaget.

Hvor intet andet fremgår af tilbudsmateriale eller kontrakter, kan afbestilling kun ske efter
følgende retningslinjer:

  • Ved afbestilling tidligere end 8 uger før afrejsedagen betales 50% af rejsens pris pr. deltager.
  • Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejsen betales rejsens fulde pris.
  • Der gælder særlige afbestillingsregler for flybilletter, og der hæftes i
    overensstemmelse med disse regler – allerede udstedte og navngivne flybilletter kan IKKE refunderes.

Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejsedagen, er hele rejsen forfalden til betaling. Hæftelsen omfatter også mindsteprisen på bestilte stk. vildt. I visse tilfælde er det nødvendigt at booke bestemte revirer fast, hvorved afbestilling er umulig.

Tilsvarende gælder, hvor Afrika Experten ApS i øvrigt forpligter sig overfor tredjemand for at sikre rejsens gennemførelse.
I disse tilfælde fraviges Lov om Pakkerejser § 9, stk. 1, således at afbestilling ikke kan finde sted.

I sådanne tilfælde vil Afrika Experten ApS bestræbe sig på at begrænse den/de rejsendes tab ved at afsætte rejsen til anden side, men Afrika Experten ApS kan ikke holdes ansvarlig, dersom dette ikke lykkes.

Ved indbetaling af depositum bekræfter kunden at være bekendt med de vilkår, der ligger til grund for aftalen. Betaling kan ske via bankoverførsel eller med betalingskort.
Ved bankoverførsel benyttes vores konto i
Danske Bank, reg. nr. 3409 kontonr. 0013321116.
Husk at påføre reservationsnummer på betalingen!
Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Bemærk venligst, at der ved betaling via netbank kan gå op til 2 hverdage, inden pengene går ind på vores konto.

Depositum opkræves ved fremsendelse af Rejsebevis. Såfremt depositum ikke betales indenfor den angivne frist, bortfalder tilbuddet. Vær opmærksom på, at enkelte rejser kan have særlige betalingsvilkår og strengere afbestillingsvilkår. Hvis der er tale om skærpede betalings og afbestillingsvilkår, vil det altid fremgå af rejsebeviset.

Depositum (1. Rate)

Depositum udgør 50% af rejsens pris som betales umiddelbart efter bestillingen er bekræftet fra
Afrika Experten ApS.
Depositum samt evt. afbestillingsforsikring skal betales i henhold til anvisninger. Ved indbetaling af
depositum er tilmeldingen bindende for de rejsende.

Depositum (2. Rate)

Restbeløbet skal uopfordret være Afrika Experten ApS i hænde senest 8 uger inden afrejse. I
modsat fald har Afrika Experten ApS ret til at annullere rejsen og indbetalt depositum vil være tabt
for den/de rejsende.
Beløb der skal indbetales fremgår tydeligt af dit rejsebevis. Indbetalt depositum (1. Rate)
refunderes ikke hvis rejsen annulleres mere end 48 timer efter indbetaling.

Betalingsbetingelser
Ved bestilling tidligere end 8 uger før afrejse betales minimum 50% af rejsens pris ved bestilling.
Senest 8 uger før afrejse betales restbeløbet. Ved bestilling senere end 8 uger før afrejsen betales
rejsens fulde pris ved bestilling. Flybilletter betales altid ved bestilling af rejsen.
Endelig afregning bl.a. for ikke forudbetalte trofæer m.v. sker efter hjemkomsten, når opgørelsen
fra reviret/destinationen foreligger. Dette kan variere fra ganske få dage indtil 3 mdr. uanset, om
der er tale om opkrævning eller tilbagebetaling. Alle betalinger ermed betalingsbetingelser, netto
kontant.

Ansvar

Afrika Experten ApS optræder som agent for jagtrevirer, hoteller, transportselskaber m.v. og kan
ikke gøres ansvarlig for ændringer, forsinkelser eller andre forhold, som er en følge af aftalebrud,
vejrlig, force majeure eller andre omstændigheder, som Afrika Experten ApS ikke har indflydelse
på. I det omfang Afrika Experten ApS erstatningsansvar ifølge internationale konventioner lovligt
kan begrænses, finder disse ansvarsbegrænsningsregler anvendelse.
Afrika Experten ApS informerer forud om det enkelte lands / revirs betingelser og bestemmelser,
som vil være de gældende. Afrika Experten ApS kan ikke ændre disse.

Flyselskaber
De forskellige flyselskaber har forskellige regler for handling af våben og trofæer. Det er op til den
enkelte rejsende selv at undersøge vægtbegrænsninger, handlingfee etc. der ligger udenfor Afrika
Experten ApS’ indflydelse. Flere flyselskaber har allerede indført en handlingfee for våben – det
ligger udenfor vores indflydelse, hvorfor dette ikke kan forudbetales. Der opkræves gebyrer
direkte i lufthavnene – prisindikation fra € 50,- til € 150,- Normalt tilladte bagagevægt er 20 kg –
gældende for den totale bagagemængde inkl. jagtvåben med mindre andet er nævnt. Vægt ud
over de ”20 kg” afregnes i lufthavnene som overvægt direkte til flyselskabet eller lufthavnen.

Ved flyforsinkelser er det den rejsendes eget ansvar at rejse krav mod flyselskabet. Afrika Experten
ApS anbefaler at rejse kravet mod flyselskabet ved en eventuel forsinkelse gennem
flyforsinkelse.dk og vil ved større forsinkelser, være behjælpelig sende informationer om
forsinkelsen videre til flyforsinkelse.dk, som herefter vil behandle sagen (såfremt den/de rejsende
ønsker dette).

Forbehold
Der tages forbehold for prisændringer forårsaget af regeringsindgreb, valutakursudsving,
devaluering, udefrakommende prisstigninger eller andre forhold, som Afrika Experten ApS er uden
indflydelse på.
Der tages også forbehold for trykfejl i tilbud / beskrivende materiale og evt. fakturaer.
Afrika Experten forbeholder sig ret til at forhøje den aftalte pris som følge af ændringer i
transportomkostninger (herunder brændstofpriser), lufthavnsafgifter, valutakurser, skatter,
afgifter og lignende, som er anvendt i beregningen af den pågældende rejses udsalgspris. Aftalte
pakkerejsepriser vil ikke blive ændret mindre end 20 dage før afrejse.
Eksempel på beregningsmetode ved prisændringer:
Rejsens pris: kr. 9.000
Stigning i lufthavnsskatter/brændstofpriser: kr. 400
Rejsens nye
pris i alt: kr. 9.400
Overstiger reguleringen 10 % af rejsens samlede pris er kunden berettiget til at annullere købet.

Forsikringer
Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring, (Afrika Experten samarbejder med Gouda
rejseforsikring) Forsikringen dækker normalt rejsens pris, men ikke evt. forudbestilte trofæer
Afbestillingsforsikring skal altid tegnes senest ved indbetaling af første depositum, eller når anden
bindende aftale indgås. Våben og andet udstyr er som regel omfattet af privat indbo eller familie forsikringer.
Forhør hos dit eget forsikringsselskab. Er du ikke dækket herigennem, eller ønsker du en særlig
forsikring til dækning af skader eller tyveri af våben, er det muligt at tegne en særlig
teknisk/udstyrsforsikring.
Samtlige forsikringer kan tegnes via Afrika Experten ApS.

Helbred
Mange jagtarrangementer gennemføres under primitive forhold. Det være sig i ødemarker og
afsides liggende egne og i lande, hvor sundhedsvæsenet er på et relativt lavt niveau. Det er dit
eget ansvar at sikre, at du kan gennemføre turen. Selvom Afrika Experten ApS er behjælpelige med
oplysninger, er det dit eget ansvar at sætte dig ind i, hvilke anbefalinger og krav om vaccinationer
m.v., der knytter sig til de lande, du skal rejse til.

Personligt ansvar – påregnelig risiko
Du skal være opmærksom på, at når du driver jagt i udlandet – så bevæger du dig rundt i natur, der
er ukendt for dig. Der kan være stejle skrænter, løse sten, alverdens kryb og vekslende vejrforhold.
Sagt på en anden måde: “Det behøver ikke at være helt ufarligt”. Du kan blive udsat for, at vores
samarbejdspartnere gør dig bekendt med, at det du indleder dig på, er på dit eget ansvar. Der er
en påregnelig risiko for, at der kan ske noget. Nogle af vores samarbejdspartnere vil bede dig
skrive under på dette, andre vil som vi, gøre dig opmærksom på fakta. Afrika Experten ApS kan
ikke drages til ansvar for, om du skulle falde ned, komme til skade, få brug for hurtig lægehjælp
eller lignende. Du påtager dig selv et ansvar for dit eget liv og helbred, som du ikke kan forsikre dig
imod – og du kan hverken gøre vore samarbejdspartnere eller Afrika Experten ApS ansvarlig herfor.

Reklamationer
Eventuelle klager over jagtarrangement, indkvartering, jagtpersonale, eventuelle guider,
trofæopmåling eller andre forhold skal indsendes skriftligt til Afrika Experten ApS inden 8 dage
efter rejsens afslutning – Dette er en forudsætning for, at en reklamation kan behandles.
Eventuelle reklamationer, der vedrører forhold på rejsedestinationen skal, for at kunne blive
behandlet, afgives på stedet og gerne direkte til Afrika Experten via mail, hvor du fortæller Afrika
Experten ApS om problemet.
Reklamationer, der vedrører indkvartering, jagtlige forhold mv. skal omgående meddeles pr.
telefon eller E-mail til Afrika Experten ApS. Såfremt Afrika Experten ApS ikke gøres opmærksom
herpå under opholdet er udbedring / tilbagebetaling ikke mulig.

Trofæafgifter
Trofæafgifter under de enkelte lande og arrangementer opgives i forskellige valutaer, men betalingen sker altid gennem Afrika Experten i Dkk.
Hos Afrika Experten ApS betaler du kun for afskydningen af det enkelte dyr, vi har ikke afgifter på størrelser af trofæer med mindre dette fremgår tydeligt af udbudsmaterialet. Dog ydes der ikke
tilbagebetaling for sammensatte pakker hvor alle vildtarter ikke afskydes.

Trofæer/forsendelse
Afrika Experten ApS kan ikke gøres ansvarlig for de aftaler du/I egenhændigt indgår aftale med
konservatorer i udlandet eller i Danmark – dette gælder såvel for udførelsen af det faglige arbejde
som for hjemsendelsen af trofæerne. Afrika Experten ApS er ikke kontraktligt bundet til bestemte
konservatorer, hvorfor vi ikke kan tage ansvaret for evt. fejl, bortkomst, ødelæggelser eller
forsinkelser af trofæer som sker hos den pågældende konservator.
Såfremt den enkelte jæger vælger anden konservator end den Afrika Experten ApS anviste, er der
den enkelte jægers egen opgave at sørge for al afhentning og dialog med den pågældende
konservator, således afhentningen sker på stedet inden afrejsen fra destinationen.

Anskydninger
Det har altid en konsekvens at anskyde et stykke vildt, hvis du anskyder et stykke vildt som ikke er
forendt, skal du naturligvis betale for det pågældende dyr med mindre anden aftale indgås med
din PH.
Det er dit eget ansvar som jæger at afgive et forsvarligt skud.

Våbentilladelser
Til våben, der kræver tilladelse, skal du have besiddelses- eller bæretilladelse i Danmark, såfremt
du ønsker at medbringe våbenet på jagt i udlandet. Pr. 1. april 1995 skal du besidde et EUvåbenpas, til brug ved rejser mellem EU-lande. Da de fleste rejser til Afrika er med mellemlanding i
EU skal du naturligvis have EU-våbenpas.
Afrika Experten ApS er dig behjælpelig med fornødne dokumenter for ud- og indførsel af våben på
tværs af landegrænser. Du skal også bruge dit EU-våbenpas hvis du medbringer våben til Sydafrika.

Afbrydelse af ophold
Hvis man af den ene eller anden grund forlader reviret før tiden, vil der ikke finde nogen form for tilbagebetaling sted.
Tilbagebetaling finder ikke nødvendigvis sted.
Vær opmærksom på, at visse revirer ikke betaler tilbage, hvis de skønner, at jægeren har været
ført til en fair chance. Eks vis ved anskydning af et stykke vildt eller ved flere oplagte chancer og
ved afgivet skud, kan det enkelte revir vælge ikke at tilbagebetale, forudbetalt vildt, såfremt det
skønnes at vildtet er skadet eller på anden måde påvirket af situationen, som giver anledning til
betaling af det enkelte stykke vildt.

HUSK / VIGTIGT
Afrika Experten ApS formidler jagtlige oplevelser og ikke vildt og trofæer. Vejr, vind, din dygtighed som jæger og andre uforudsigelige forhold er vigtige faktorer, som er udslagsgivende for din jagtrejses succes.

Arrangørens ansvar
Afrika Experten ApS kan ikke gøres ansvarlig for uudnyttede ferieaktiviteter herunder forudbestilte
arrangementer, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til transport fra lufthavn osv., som skyldes forsinkelser grundet force majeure, vejrlig eller andre omstændigheder, som ligger udenfor
arrangørens kontrol.

Afrika Experten ApS forbeholder sig endvidere ret til at ændre tidspunktet for hjemrejsen, grundet
vejrmæssige og/eller trafikale forhold, uden at det tilkommer den rejsende nogen form for
kompensation for uudnyttede ferieaktiviteter.

Enhver deltagelse i arrangementer, arrangeret eller henvist af Afrika Experten ApS, sker for den
rejsendes egen regning og risiko. Afrika Experten ApS vil aldrig kunne gøres ansvarlig for opståede
skader på egen eller tredje person samt materielle skader.

Afbestillingsforsikring
Afrika Experten ApS anbefaler, at I tegner en afbestillingsforsikring, der er jeres sikkerhed for, at I i
tilfælde af egen eller pårørendes sygdom m.m. helt frem til afrejsetidspunktet, kan få det
indbetalte beløb tilbage uden andre fradrag end selve afbestillingsforsikringen.

Afbestillingsforsikringen kan bestilles sammen med bestillingen af rejsen.

Rejsegaranti
Afrika Experten ApS er medlem af Rejsegarantifonden i Danmark nr 3401 og besidder et dansk
lovligt registreret CVR nr.

Vi ønsker en behagelig rejse